loading
 

   تهران - ايران

   021-22751170

باشگاه ورزشی رشد

ساخت المان

ساخت المان فضايی باشگاه ورزشی رشد

ساخت المان فضایی باشگاه ورزشی رشد براساس طراحی و تحت نظارت مشاورین کاوک صورت پذیرفت.این المان در طول 11 متر و ارتفاع 5 متر و در چهار وجه می باشد و ساخت آن یک ماه به طول انجامید

نام مشتری

آقای صادقی

نوع پروژه

ساخت المان فضایی

اطلاعات پروژه